Podmienky


Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia právne
vzťahy medzi spoločnosťou:
- Obchodné meno: ZLATO lux Košice s.r.o.
- Sídlo: Obrody 23, Košice – mestská časť Západ 040 11
- IČO: 52 950 123
- DIČ: 2121185525
- IČ DPH: SK2121185525
- Zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vl. č. 48352/V
- IBAN: SK71 0200 0000 0043 3673 9659.
(ďalej aj „Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb
ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho
(www.zlatolux.sk), a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších
ustanovení týchto VOP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
definujúcich spotrebiteľa, v rámci platného právneho poriadku Slovenskej republiky,
najmä:
- Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.
128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov,
- Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).
2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho:
- Email: info@zlatolux.sk
- Tel. č.: +421 55 68 57 860.
3. Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv:
ZLATO lux Košice
Moldavská cesta 32, Košice
4. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a
Predávajúcim.
5. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom
Webové sídlo.
6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala
objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím
webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými
prostriedkami.
7. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní kúpnej zmluvy
prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti.
8. Na zmluvné vzťahy s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s
fyzickými osobami – podnikateľmi, konajúcimi v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z takého zmluvného vzťahu vyplynúť,
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
9. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi
Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne
prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového
sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
10. Produkty sú tovary určené k predaju a zároveň sú zverejnené v ponuke v Internetovom
obchode Predávajúceho.
11. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom
ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.zlatolux.sk (ďalej aj
„Internetový obchod“).
12. Príslušný orgán vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Odbor výkonu dozoru,
Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice 1;
- email: ke@soi.sk
- webový odkaz na podávanie podnetov:
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
13. Sťažnosti alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na
adresu uvedenú v Čl. I ods. 3. VOP.
14. Akákoľvek sťažnosť alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10
pracovných dní od jej prijatia, pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho
rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť alebo podnet Predávajúcemu doručil.
15. S poukazom na §3 ods. 1, písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje
spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa
Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu.
 

Článok II.
Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho je odoslanie objednávky
produktov Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového
formulára využitím webového sídla Predávajúceho.
2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom
doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril
postupom podľa ods. 1 tohto článku VOP, Predávajúcim, elektronicky na emailovú
adresu Kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári.
3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov
Predávajúceho a Kupujúceho.
4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v prípadoch vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, a to najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo
strany spotrebiteľa alebo neuhradením ceny objednávky v lehote splatnosti.
5. Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je
objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby, akú si
zvolil Kupujúci.
 

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena tovarov objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna
cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia
objednávky Kupujúcim.
2. Základným platidlom je mena euro.
3. Kúpna cena tovarov alebo služieb uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je
celková cena tovarov vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, pričom
je zreteľne uvedená v Internetovom obchode Predávajúceho. V kúpnej cene tovarov nie
sú zahrnuté dopravné náklady ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
Predávajúci je platcom DPH.
4. Kúpna cena za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho sa uhrádza
niektorým zo spôsobov zvolených Kupujúcim pri vytvorení objednávky. O možnostiach
spôsobov platby je Kupujúci informovaný v Internetovom obchode pred uzavretím
kúpnej zmluvy.
 

Článok IV.
Dodanie produktov

1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary alebo služby v
lehote najneskôr do 60 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite
spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke a inými dokladmi, ak
existujú a sú typické pre dané produkty.
3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
4. Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho
(alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom
tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim
splnomocnenou osobou na prevzatie produktu).
6. Predávajúci si vyhradzuje právo zaslať okamžite dostupný Kupujúcim objednaný tovar a
zvyšnú časť objednávky doručiť dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia
podľa týchto VOP, avšak len so súhlasom Kupujúceho.
 

Článok V.
Prevzatie produktu

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza
na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci
prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej tretej osoby.
2. Prevzatím produktu prechádza na Kupujúceho vlastníctvo kúpeného produktu.
3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, v prípade
a) dodania produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou,
alebo
b) dodania produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale, alebo,
c) dodania produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.
4. Pokiaľ dôjde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. článku V. ods. 3
písm. a) a/alebo b) VOP, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez
zbytočného odkladu dodal produkt v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej
zmluve. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci od zmluvy odstúpiť.
V prípade dodania produktu podľa článku V. ods. 3. písm. c) VOP je Predávajúci povinný
bez zbytočného odkladu dodať Kupujúcemu príslušné doklady.
 

Článok VI.
Spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na
internetovej stránke Predávajúceho.
2. O spôsoboch dopravy a cene za dopravu objednaných produktov Predávajúci informuje
Kupujúceho na webovom sídle Internetového obchodu (https://zlatolux.sk/pokladna) v
priebehu nákupného procesu, a to pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.
Článok VII.
Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do
14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ
alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného
tovaru, alebo ak sa
a) tovary/produkty objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia
prvého dodaného tovaru.
3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie
tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za
zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
5. Spotrebiteľ je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň
určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za
zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho. Toto právo môže spotrebiteľ
uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho.
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v
podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné
uskutočniť aj prostredníctvom formulára (https://zlatolux.sk/reklamacny-formular.pdf)
sprístupneného na webovom sídle Predávajúceho.
7. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si
Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
podľa § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.
8. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na
vrátenie tovaru Predávajúcemu výlučne Kupujúci – spotrebiteľ.
9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho
prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu.
10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ
výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na
doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný Predávajúcim.
11. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany
Predávajúceho prevzaté.
12. Okrem povinností vyplývajúcich pre Kupujúceho – spotrebiteľa zo Zákona č. 102/2014
Z. z. a VOP nesmie uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy mať za následok
vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
13. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v
§7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci týmto poučuje Kupujúceho - spotrebiteľa, že Predávajúci zodpovedá za vady
tovaru alebo služieb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, konkrétne podľa
§622 a nasl.
2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší
počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na
primeranú zľavu z ceny veci.
5. Ak Kupujúci nie spotrebiteľ, spravujú sa nároky zo zodpovednosti z vád zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 

Článok IX.
Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo
obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
2. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa článku VIII. ods. 1 VOP odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania
spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam
subjektov príslušných na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupný na
stránke
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-s
porov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .
3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom
určeným podľa ustanovenia § 12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže v prípade
sporov týkajúcich sa záväzkov z kúpnych zmlúv a zmlúv o službách online využiť aj
platformu alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č.
524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (tzv. „platforma RSO“),
prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu online a ktorá je dostupná na webovej adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP.
2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich sprístupnením na webovom
sídle Predávajúceho.
3. V prípade zmeny VOP sa vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim riadi podľa VOP
platných a účinných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na webovom sídle
Predávajúceho.