Zásady ochrany osobných údajov


PREHLÁSENIE O ZÁSADÁCH SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") a § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ZLATO lux Košice s.r.o., so sídlom Obrody 23, 040 11 Košice (ďalej len „správca“).
1.2 Kontaktné údaje správcu
Adresa: ZLATO lux Košice s.r.o., Obrody 23, 040 11 Košice, Slovenská republika
E-mail: info@zlatolux.sk
Telefón: +421 55 685 78 60
1.3 Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú údaje správcu internetového obchodu umiestneného na adrese https://zlatolux.sk/.
 

2. URČENIE POJMOV

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledovné pojmy:
2.1 Osobné údaje. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo na identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom texte "dotknutá osoba"). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom odkazu na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či niekoľko osobitných znakov, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
2.2 Dotknutá osoba. Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou, ktorá zodpovedá za spracovanie.
2.3 Spracovanie. Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií súvisiacich s osobnými údajmi, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, organizácia, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
2.4 Obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.
2.5 Profilovanie. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití pre hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä pre rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta pobytu alebo zmeny miesta pobytu.
2.6 Pseudonymizácia. Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov spôsobom, ktorým osobné údaje už nemôžu byť priradené konkrétnej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sú tieto dodatočné informácie uschovávané oddelene a vzťahujú sa na nie technické a organizačné opatrenia, ktoré zaisťujú, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
2.7 Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie. Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo právom členských štátov, môže zodpovednú osobu či zvláštne kritériá pre jej určenie určiť právo Únie alebo právo členských štátov.
2.8 Spracovateľ. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.
2.9 Príjemca. Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, nezávisle od toho, či u nej ide o tretiu stranu alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovacieho poverenia podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, sa za príjemcu nepovažujú.
2.10 Tretia strana. Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa a osôb, ktoré priamo podliehajú zodpovednej osobe alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.
2.11 Súhlas. Súhlas je akýkoľvek slobodný, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva prehlásením alebo iným jednoznačným potvrdením svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
3. ZDROJE A KATEGÓRIE PRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
3.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
3.3 V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.
3.4 V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.
3.5 Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
3.6 Pri návšteve našej webovej stránky môžeme o vás automaticky zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z
dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe.
3.7 Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (napr. dáta o vašom mobilnom telefóne, a pod).
3.8 Automaticky spracovávame tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú vymieňané medzi serverom internetového obchodu a prehliadačom návštevníka. Pri návšteve webových stránok sa tieto súbory ukladajú príslušnými použitými zariadeniami (PC, notebook, tablet, smartfón, atď.) a nespôsobujú škody na použitých zariadeniach. Neobsahujú najmä žiadne vírusy alebo iný škodlivý softvér. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplynú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením.
 

4. ZÁKONNÝ DȎVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 - oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 - Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
4.2 Účelom spracovania osobných údajov je:
 - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
4.3 Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Správca uchováva osobné údaje:
 - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 - po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
5.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

6.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 - podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 - zaisťujúce služby správcu internetového obchodu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu,
 - zaisťujúce marketingové služby.
6.2 Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.
 

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

7.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 - právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 - právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
 - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
7.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 

8. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
8.2 Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
8.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.
 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
9.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
9.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
 

10. STAV A AKTUALIZÁCIA TOHTO PREHLÁSENIA O ZÁSADÁCH SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Toto prehlásenie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov vstupuje do platnosti a nadobúda účinnosť dňom 1.7.2022. Vyhradzujeme si právo prehlásenie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov aktualizovať, aby sme ochranu údajov zlepšili a/alebo ju prispôsobili zmenenej úradnej praxi alebo judikatúre.